Debattartikel från Justitiedepartementet

"Nu skärper vi säkerheten i svensk migrationspolitik"

Publicerad

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard, debattartikel, Expressen, den 31 juli 2023

Vi lever i en orolig tid. Vid sidan av ett kraftigt försämrat omvärldsläge, pekar Säkerhetspolisen på hur hotet från extremism och våldsbejakande krafter inifrån Sverige har växt sig allt starkare.

Det ställer nya krav på migrationspolitiken.

En överväldigande majoritet av de som kommer till Sverige vill inget annat än att bli en konstruktiv del av vårt samhälle. Men antalet som vill skada Sverige och svenska intressen blir dessvärre allt fler.

De migrationsrelaterade hoten rör sig dels om ren terrorism eller annan våldsbejakande extremism. Säpo bedömer att det i dag finns flera hundra individer utan svenskt medborgarskap som utgör ett säkerhetshot och som därför bör utvisas ur Sverige.

Bara under första halvåret i år avrådde myndigheten från att medborgarskap skulle beviljas med hänvisning till att den sökande bedömdes utgöra ett hot i över 400 fall. Det utgör en kraftig ökning och kan jämföras med knappt 150 ärenden under hela 2019.

Men det kan också handla om mer långsiktiga hot mot svenska intressen som migrationspolitiken måste klara av att hantera.

Den senaste tidens utveckling har riktat fokus mot utländska påverkanskampanjer och försök att från Sverige underblåsa konflikter utomlands. Sverige har en långtgående yttrandefrihet, som vi ska vara stolta över. Men möjligheten för svenska medborgare eller andra med rätt att uppehålla sig här att dela med sig av idéer och åsikter ska inte förväxlas med en rätt för personer att komma till Sverige för att använda landet som internationell plattform för att driva konflikter.

Jag vill inte att utländska medborgare ska komma hit för att dra in Sverige i konflikter och därmed påverka Sveriges säkerhet. Om det kan misstänkas att inresande kommer att begå brott, som hets mot folkgrupp eller andra hatbrott, kan den personen enligt gällande lagstiftning stoppas vid gränsen. Det kommer dock att behövas fler verktyg för att möta en mer komplex hotbild.

Regeringen har redan inlett ett antal reformer.

För det första, ett skärpt regelverk. I juni beslutade regeringen om en lagrådsremiss med en rad förändringar i hanteringen av säkerhetsärenden. Fler migrationsärenden föreslås bli säkerhetsärenden och missbruket av svenska resehandlingar kommer att åtgärdas.

För det andra, skärpt kontroll. Migrationsverket fick i december i uppdrag att intensifiera arbetet med att återkalla felaktiga uppehållstillstånd. Det har redan inneburit en mångdubbling av antalet återkallelser jämfört med tidigare. Personer som kommer till Sverige i andra ärenden än de som de faktiskt har tillstånd för måste räkna med att bli utvisade. Myndigheten ska också stärka ID-kontrollen i handläggningen och öka användningen av biometri.

Dessutom kommer regeringen inom kort att låta utreda en möjlighet till utvisning på grund av bristande vandel. Det är anmärkningsvärt att de krav på vandel som finns för att beviljas permanent uppehållstillstånd inte också kan utgöra grund för att dra tillbaka ett redan beviljat tillstånd.

Man kan verkligen fråga sig om personer som säger sig vilja använda sin vistelse i Sverige för att skapa oreda, eller som enligt Säpo är för farliga för att bli medborgare, inte ska kunna fråntas ett uppehållstillstånd.

En väl utformad migrationspolitik är nära sammanbunden med möjligheten för oss alla att leva i ett öppet och fritt samhälle. Medborgarnas säkerhet utgör statens mest grundläggande uppgift. Den uppgiften tar vi på fullaste allvar, på alla områden.