"Regeringen försvarar den svenska modellen tillsammans med arbetsmarknadens parter"

Publicerad

Sverige ska värna det världsunika systemet på arbetsmarknaden, både här hemma och på EU-nivå. Framför oss ligger utmaningar som staten och parterna behöver möta gemensamt och därför bjuder vi in arbetsmarknadens parter till informella samtal på Harpsund i början av oktober. Det skriver statsminister Ulf Kristersson och arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson i en debattartikel i Dagens industri den 29 september 2023.

Den svenska modellen är unik. På andra håll i världen lider arbetsmarknaden ofta av skadliga konflikter, som går ut över enskilda men också över ekonomi och välstånd. I Sverige förhandlar arbetsmarknadens parter och söker samförstånd, löser problem och visar tillit till varandra. Utan politikens inblandning sluter parterna avtal och ser till att Sverige fortsätter att ha bland världens bästa villkor på arbetsmarknaden. Det skapar stabilitet och trygghet. I ett svårt ekonomiskt läge har arbetsmarknadens parter visat stort ansvar – inte minst i den senaste avtalsrörelsen, då lönebildningen tog hänsyn till en situation med hög inflation.

Sverige har en av EU:s högsta arbetslöshetstal. Det rör sig om 457 500 arbetslösa. Särskilt hög är arbetslösheten bland utrikesfödda. Samtidigt har Arbetsförmedlingen 175 000 lediga jobb och arbetsgivare i både offentlig och privat sektor letar med ljus och lykta efter kompetens. Den miss-matchningen utgör en av de största utmaningarna för svensk arbetsmarknad.

Mot bakgrund av de här utmaningarna bjuder vi nu in ledande företrädare för fack och arbetsgivare till samtal på Harpsund. Vi tar upp en gammal tradition som vi tror är bra för Sverige. Det kommer handla om hur regeringen och parterna gemensamt kan värna den svenska modellen på EU-nivå, men också om hur vi kan lösa problemen på svensk arbetsmarknad. Vi tror att det går att hitta konstruktiva lösningar.

Från regeringens sida ser vi tre saker som särskilt viktiga:

• En kravbaserad integrationspolitik för att minska arbetslösheten. Allt för många utrikes födda, framför allt utomeuropeiskt födda, saknar jobb och kan inte försörja sig själva. Men arbetslinjen måste gälla alla i Sverige. Regeringen kommer att föra en kravbaserad integrationspolitik där det alltid ska löna sig att gå från bidrag till arbete om man kan arbeta. En självklar förväntan är att man lär sig svenska. Regeringen kommer att gå vidare med flera stora reformer: bidragstak, avskaffat etableringstillägg samt flera språkinsatser för både barn och vuxna. Det handlar inte minst om åtgärder för att öka kvaliteten och kraven inom SFI.

För att fler människor ska kunna få ett jobb måste det också bli billigare och enklare för företag att anställa dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att nu genomföra de regeländringar som gör att etableringsjobben kommer på plats i början av 2024. Vi ser med tillförsikt på att parterna sluter nödvändiga avtal för att de första etableringsjobben ska bli verklighet. Här visar regering, riksdag och parter att vi tillsammans kan lösa viktiga samhällsfrågor. 

• Bättre matchning genom mer omställning och utbildning. Att kunna studera, skaffa sig ny kompetens och ställa om under ett långt arbetsliv är centralt för den enskilde individen, men också för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Här spelar omställningspaketet en central roll. Det är glädjande att många har ansökt om omställningsstudiestöd och regeringen gör nu mycket för att hantera de långa väntetiderna. Regeringen avsätter därför ytterligare 110 miljoner kronor till CSN, med start redan i höst för att korta handläggstiderna under de kommande åren. 

Centralt för att förbättra matchningen är också regeringens starka stöd till relevant yrkesutbildning för vuxna. Det görs både inom yrkesvux för att möta en stigande arbetslöshet, och genom en permanent utbyggnad av yrkeshögskolan för att långsiktigt stärka Sveriges kompetensförsörjning. Sammantaget innebär det ett tillskott nästa år på över 1,7 miljarder kronor, vilket motsvarar nära 20 000 nya platser. Så kan fler arbetslösa ta de jobb som nu erbjuds.

• Försvara den svenska modellen på EU-nivå. EU-samarbetet tjänar Sveriges välstånd väl och har gett svenskar tillgång till en europeisk arbetsmarknad. Men en central utmaning är när den svenska modellen inom ramen för EU krockar med de kontinentaleuropeiska modeller, där staten spelar en större roll i lönebildningen. Därför är det en central uppgift för regeringen att skydda parternas autonomi och spelrum för att kunna komma överens.

För regeringens del är det avgörande att EU respekterar vårt unika sätt att komma överens och lösa konflikter på svensk arbetsmarknad, precis som vi respekterar andra EU-länders rätt att välja en annan modell. Regeringen har under vårens EU-ordförandeskap skyddat den svenska modellens integritet. I våras meddelade vi att Sverige kommer stödja Danmarks ogiltighetstalan av direktivet om minimilöner i EU-domstolen. Detta är viktigt för att få klarlagt att EU-rätten respekterar den svenska modellen.

Genom alla dessa insatser vill vi värna den svenska modellen i vår tid och se till att fler får känna stoltheten att ha ett eget jobb att gå till.

Ulf Kristersson, statsminister

 Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister