Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Förord­ning om asyl- och migra­tions­hantering 2020/21:FPM20

Publicerad

Fakta­prome­moria gällande förslag till Europa­parla­mentets och rådets förord­ning om asyl- och migrations­hantering, samt tillägg till Rådets direktiv 2003/109/EG om varaktigt bosatta tredje­lands­med­borgares ställ­ning och till före­slaget om förord­ning (EU) XXX/XXX [Asyl- och migrations­fond].

Ladda ner:

Kommissionen föreslår att Dublin­förord­ningen från 2013 upphävs och ersätts med en migration- och asyl­hanterings­förordning. Grund­princi­perna i Dublin­förordning ändras dock inte utan den nya för­ord­ningen handlar fortsatt om att eta­blera vilken medlems­stat som ska ansvara för pröv­ningen av en asyl­ansökan. I syfte att effektivi­sera hand­lägg­ningen och att minska sekundära för­flytt­ningar inom unionen föreslås dock vissa föränd­ringar när det gäller ansvars­krite­rierna och vissa tids­frister. I tillägg till detta föreslås att med­lems­stater som är i behov av stöd i sin migrations­hantering ska erhålla detta i form av obliga­toriska solidari­tets­åtgärder. Dessa åtgärder ska i första hand bestå av omför­delning av asyl­sökande och så kallade åter­vändande­sponsor­skap.

Regeringen väl­komnar kom­missionens förslag och inrät­tandet av obliga­toriska solidari­tets­åtgärder, samt avser verka för att detta leder till en jämnare för­delning av asyl­sökande i unionen. Det finns dock ett antal frågor som måste analy­seras närmare. Asyls­ystemet ska vara effektivt, rätts­säkert, långsiktigt håll­bart, humant och medge beslut av hög kvalitet som värnar asyl­rätten.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.