Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Förordning om hantering av krissituationer och force majeure på migrations- och asylområdet 2020/21:FPM23

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europa­parla­mentets och rådets förord­ning om hantering av kris­situationer och force majeure på migrations- och asyl­området.

Ladda ner:

Kommissionen föreslår en ny förord­ning som ger möjlighet för kom­missionen och medlems­staterna att införa tillfälliga och extra­ordinära åtgärder i kris- och force majeure-situationer. I en kris­situation ska den solidaritets­mekanism som föreslås i asyl- och migrations­hanterings­förordningen (fakta­promemoria 2020/21:20) aktiveras och tids­ramarna för denna förkortas. Tillämp­nings­området för omför­delning ska utökas till att gälla också asyl­sökande i gräns­förfarande och irreguljära migranter. Enligt förslaget ska medlems­staterna i en kris­situation också kunna utöka tillämp­ningen av gräns­förfarandet och tillfälligt avvika från de normala tids­fristerna för regist­rering av asyl­ansök­ningar. Ett tillfälligt skydd, likvärdigt med subsidiärt skydd, ska också omedel­bart kunna beviljas en på förhand fastställd grupp personer som kan antas ha skyddsbehov. I en force majeure-situation ska tids­fristen för att registrera asyl­ansök­ningar, samt vissa tidsfrister kopplade till fast­ställande av ansvar och överföring av asyl­sökande, kunna förlängas.

Regeringen välkomnar kom­missionens förslag och grund­tanken att kris­situa­tioner på migrations­området kräver ett tydligt regelverk om solidaritets­åtgärder som leder till verklig avlastning för en medlems­stat i behov av hjälp. Det finns dock ett antal frågor som måste analy­seras närmare. EU måste kunna hantera en kris­situation på ett effektivt och förutse­bart sätt samtidigt som systemet är humant och rätten att söka asyl, samt principen om non-refoulement, upprätt­hålls. Det måste finnas garantier för en individuell och rätts­säker prövning.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...