Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Råds­rekom­menda­tion om strategi om att inskränka den fria rörlig­heten med anled­ning av covid-19-pandemin 2020/21:FPM4

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till rådets rekom­men­dation om en sam­ordnad strategi om inskränk­ningar i den fria rörlig­heten med anled­ning av covid-19-pandemin.

Ladda ner:

Den 4 september 2020 presen­terade kom­mis­sionen ett förslag till rådets rekom­menda­tion om en sam­ordnad strategi om inskränk­ningar i den fria rörlig­heten med anled­ning av covid-19-pandemin. I förslaget konsta­teras att medlems­staterna, för att begränsa sprid­ningen av covid-19, har vid­tagit åtgärder som i vissa fall har påverkat medborgarnas rätt att röra sig fritt inom Europeiska unionen. Det föreslås att restrik­tioner i den fria rörlig­heten, om de alls införs, bör tillämpas i för­hål­lande till områden som klassifi­cerats med en färgkod (röd-orange-grön-grå) som bygger på det sam­lade antalet bekräf­tade covid-19-fall per 100 000 invånare under en 14-dagars­period, andelen positiva test­resultat samt test­frekvens. Detta förut­sätter för­bättrad data­insam­ling och informa­tions­spridning. Resenärer från områden i andra medlems­stater och från områden i den egna staten med mot­svarande smitt­sprid­ning bör enligt för­slaget behandlas lika. Vidare bör de inre gränserna öppnas så snart som möjligt och personer som anländer från andra medlems­stater bör inte nekas inresa utan i stället i första hand erbju­das ett covid-19-test och i andra hand kräva att personen sitter i karan­tän. Med­lems­staterna behåller val­möjlig­heten att inte införa restrik­tioner även om de kriterier och gräns­värden som anges uppnås.

Regeringen väl­komnar en ökad sam­ordning på EU-nivå för de medlems­stater som väljer att införa olika former av rese­restrik­tioner på grund av covid-19. Det är därför positivt att kom­missionen har presen­terat ett förslag till råds­rekom­menda­tioner. Åtgärder med anled­ning av pande­min beslutas dock lämp­ligast av varje medlems­stat utifrån natio­nella förut­sättningar. Restrik­tioner och åtgärder måste vara base­rade på fri­vil­lighet för med­lems­staterna och bör i alla lägen före­gås av adekvat kom­munika­tion och informa­tion till övriga medlems­stater.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.