Faktapromemoria från Utbildningsdepartementet

Handlingsplan för digital utbildning 2021-2027 2020/21:FPM27

Publicerad

Faktapromemoria gällande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Handlingsplan för digital utbildning 2021-2027 - Ställa om utbildningen till den digitala tidsåldern.

Ladda ner:

Kommissionen presenterade den 1 oktober 2020 sitt meddelande Handlingsplan för digital utbildning 2021–2027 – Ställa om utbildningen för den digitala tidsåldern. Den första handlingsplanen för digital utbildning antogs av kommissionen i januari 2018. Det nu aktuella meddelandet är en fortsättning på och uppdatering av denna, med anledning av den ständigt pågående tekniska utvecklingen och de nya krav som den ställer på utbildningssystemen, arbetsmarknaden och medborgarna, liksom covid-19-pandemins plötsliga aktualisering av digital utbildning. Handlingsplanen fokuserar på två prioriterade områden: att utveckla och förbättra digital teknik och utbud inom utbildningsområdet, och att förse befolkningen med digitala kompetenser för att kunna leva, verka och arbeta i en allt mer digitaliserad värld. I handlingsplanen beskriver kommissionen ett antal åtgärder som de avser att vidta för att adressera dessa två prioriterade områden.

Regeringen välkomnar den nya handlingsplanen för digital utbildning, och att den bygger vidare på hittills vidtaget arbete samt på erfarenheterna av digital utbildning under covid-19-pandemin. Regeringen instämmer i kommissionens bedömning att fortsatta insatser behövs på de två prioriterade områdena för att främja den fortsatta utvecklingen av digital utbildning.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.