Faktapromemoria från Finansdepartementet

Ny strategi för konsumentpolitiken 2020/21:FPM42

Publicerad

Faktapromemoria gällande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet. Ny strategi för konsumentpolitiken. En hållbar återhämtning genom stärkt konsumentresiliens. COM(2020) 696

Ladda ner:

Europeiska kommissionen har presenterat en ny EU-strategi för konsumentpolitiken. Strategin avser bl.a. att främja en grönare, mer digital och rättvisare inre marknad i syfte att öka förtroendet bland konsumenterna. Den ska fungera som vägledning för genomförandet av de delar av programmet för den inre marknaden inom den nya fleråriga budgetramen som rör konsumentfrågor.

Strategin omfattar 22 åtgärder inom fem prioriterade områden, nämligen grön omställning, digital omställning, upprätthållande av konsumenträttigheterna och möjlighet till rättelse, konsumenter med särskilda behov och internationell samverkan. Åtgärderna omfattar planerade förslag till ny och reviderad konsumentskyddande lagstiftning och andra åtgärder för att bl.a. stödja konsumenter med särskilda behov, stärka tillsynsmyndigheters samverkan och konsumentorganisationers inflytande. Några av åtgärderna tas upp med hänvisning till covid-19-pandemin.

Regeringen är positiv till de områden som lyfts i kommissionens meddelande om en ny strategi för konsumentpolitiken.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.