Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Rekommendation att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar med tredje­länder om sam­arbete med Eurojust 2020/21:FPM46

Publicerad

Faktapromemoria gällande rekom­mendation till rådets beslut om bemyn­digande att inleda förhand­lingar om avtal mellan Europeiska unionen och Algeriet, Armenien, Bosnien och Herce­govina, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Tunisien och Turkiet om sam­arbete mellan Europeiska unionens byrå för straff­rättsligt sam­arbete (Eurojust) och de behöriga myndig­heterna för straff­rättsligt samarbete i dessa tredje­länder.

Ladda ner:

Kommissionen har rekom­menderat rådet att besluta om att bemyndiga kom­missionen att inleda förhand­lingar om avtal mellan EU och ovan nämnda tredje­länder om sam­arbete med Eurojust. Kom­missionens rekom­mendation är i huvudsak i enlighet med Eurojusts bedömning av vilka länder som bör prioriteras. Till skillnad från Eurojusts bedöm­ning innehåller dock kom­missionens rekom­men­dation inga länder i Sydamerika. Både av Eurojust­förord­ningen och av förhand­lings­direktiven framgår att avtalen måste erbjuda till­räckliga skydds­åtgärder med hänsyn till integritets­skydd och enskildas grund­läggande fri- och rättigheter.

Regeringen välkomnar initiativet till att inleda förhand­lingar med fler tredje­länder. Genom avtal med tredje­länder kan Eurojust stärka sitt sam­arbete med dessa och därmed föra tredje­länderna och EU:s medlems­stater närmare varandra i kampen mot grov gräns­över­skridande brotts­lighet. Regeringen avser dock att verka för att Eurojusts bedöm­ning av vikten av sam­arbete med länder i Sydamerika beaktas.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...