Faktapromemoria från Näringsdepartementet

Förordning om snedvridande utländska subventioner 2020/21:FPM111

Publicerad Uppdaterad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden, COM(2021) 223.

Ladda ner:

Förslaget syftar till att åtgärda de snedvridande effekter som utländska subventioner ger upphov till på den inre marknaden.

Förslaget innebär förhandsgranskningar av subventioner vid större företagskoncentrationer och offentliga upphandlingar, samt möjlighet för kommissionen att genomföra egna granskningar.

Regeringen välkomnar förslaget. Genom att kommissionen föreslås bli ensam tillsynsmyndighet och att tämligen höga tröskelvärden införts säkerställs en oberoende och enhetlig tillämpning i EU och att enbart sådana subventioner som är så stora att de i någon nämnvärd utsträckning faktiskt påverkar den inre marknaden omfattas.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.