Faktapromemoria från Utbildningsdepartementet

Globala strategin för forskning och innovation: Europas strategi för internationellt samarbete 2020/21:FPM113

Publicerad

Faktapromemoria gällande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om den globala strategin för forskning och innovation Europas strategi för internationellt samarbete i en föränderlig värld, COM (2021) 252.

Ladda ner:

Den 18 maj 2021 publicerade kommissionen ett meddelande om en global strategi för forskning och innovation. Syftet med strategin är att stärka EU: s roll i multilaterala partnerskap för att leverera nya lösningar på de globala utmaningar som världen står inför. Strategin ska bidra till den gröna och digitala omställningen och till att lösa hälso- och innovationsutmaningarna.

Kommissionen föreslår ett fördjupat globalt samarbete som grundar sig på öppenhet, lika villkor och respekt för grundläggande rättigheter och värden samt stöd till EU:s öppna strategiska oberoende. För att kunna genomföra strategin bör EU:s bilaterala samarbete med partnerländer anpassas och göras förenligt med europeiska intressen och värderingar. Vidare behöver låg- och medelinkomstländer stöd i övergången till mot-ståndskraftiga, inkluderande och kunskapsbaserade samhällen och ekonomier. Meddelandet innehåller ett antal nyckelåtgärder som kan användas för att genomföra strategin. Det är åtgärder inom områdena internationell öppenhet och grundläggande värden inom forskning och innovation, lika villkor och ömsesidighet, gemensamma globala insatser för att tillsammans ta itu med globala utmaningar, samt anpassning av samarbetet med prioriterade länder och regioner.

Åtgärderna handlar bland annat om att utveckla principer för internationellt samarbete inom forskning och innovation, att utveckla riktlinjer för att stödja europeiska universitet och forskningsorganisationer vad gäller hantering av utländsk inblandning samt stärka multilaterala initiativ liknande Mission Innovation inom energiområdet. Andra initiativ gäller gemensamma färdplaner med Kina och länderna inom samarbetet EU-CELAC (se 4.2).

Regeringen välkomnar kommissionens meddelande om en ny europeisk strategi för internationellt forsknings- och innovationssamarbete.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.