Faktapromemoria från Statsrådsberedningen

Strategisk framsynsrapport 2021 2021/22:FPM3

Publicerad

Faktapromemoria gällande MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Strategisk framsynsrapport 2021 - EU:s handlingsförmåga och handlingsfrihet, COM (2021) 750.

Ladda ner:

EU:s strategiska framsynsrapport 2021 ligger till grund för en gemensam långsiktig vision om hur EU:s handlingsförmåga och handlingsfrihet ska omsättas fram till 2050 och är uppdelad i tio politikområden. Den belyser behovet av långsiktig planering av den inhemska och utrikespolitiska agendan. EU ska arbeta för att nå målet om klimatneutralitet 2050, och därigenom öka sitt klimatledarskap. EU ska arbeta för en cirkulär ekonomi som drivs av förnybar energi, grön och digital teknik samt mänsklig kompetens. Den ekologiska och digitala omställningen kommer att stärka konkurrenskraften, skapa ekonomiska och sociala möjligheter och bidra till en ny världsordning. Enligt rapporten kommer en digitalt hyperuppkopplad framtid, driven av big data, artificiell intelligens och ny teknik vara osäker och oförutsägbar. Den kommer att ha en djupgående och varierande påverkan på olika sektorer, regioner och samhällen. Därför måste enligt rapporten de tekniska framstegen backas upp av en stark social marknadsekonomi och en konkurrenskraftig inre marknad. Det kommer även att kräva satsningar på utbildning och upplärning för att ge personer trygghet i omställningen. EU ska även fortsätta arbeta aktivt med internationella aktörer för att främja fred, stabilitet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Regeringen välkomnar kommissionens arbete med att ta fram årliga tematiska rapporter till stöd för sitt långsiktiga arbete.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.