En EU-strategi för att utnyttja potentialen i havsbaserad förnybar energi för en klimatneutral framtid 2020/21:FPM50

Publicerad

Faktapromemoria gällande MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN En EU-strategi för utnyttja potentialen i havsbaserad förnybar energi för en klimatneutral framtid, COM(2020) 741

Ladda ner:

EU-kommissionen menar att Europas försprång när det gäller förnybar
havsbaserad energi bygger på den potential som finns i EU:s havsområden, från Nordsjön, Östersjön och Atlanten till Medelhavet och Svarta havet, samt i de hav som omger EU:s yttersta randområden och de utomeuropeiska länderna och territorierna. Att utnyttja denna tekniska och fysiska potential menar kommissionen är avgörande för att Europa ska kunna uppnå målen för minskade koldioxidutsläpp fram till 2030 och bli klimatneutralt senast 2050.

I meddelandet om den europeiska gröna given anser kommissionen att denna potential kan bidra till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. I klimatmålsplanen för 2030 anger kommissionen varför och hur utsläppen av växthusgaser bör minskas med minst 55 % fram till 2030, jämfört med 1990. Detta kommer enligt kommissionen att medföra en nödvändig expansion i den havsbaserade vindkraftbranschen, som uppskattningsvis kommer att ta mindre än 3 % av det europeiska havsområdet i anspråk och därför kan vara förenlig med målen i EU:s strategi för biologisk mångfald.

Kommissionen menar att Europa har stor möjlighet att trappa upp
produktionen av förnybar el för att öka den direkta användningen av el i ett bredare spektrum av slutanvändningsområden och för att stödja indirekt elektrifiering med hjälp av vätgas, syntetiska bränslen samt andra fossilfria gaser, vilket illustreras i strategin för integrering av energisystemet och vätgasstrategin. I EU:s vätgasstrategi fastställs särskilt ett mål på 40 GW elektrolyskapacitet kopplad till förnybara energikällor i EU fram till 2030. I strategin nämns ett antal prioriterade områden där åtgärder behöver vidtas.

Regeringens välkomnar strategin och anser att den kan bidra till att nå den gröna givens mål om en klimatneutral och konkurrenskraftig ekonomi senast 2050.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.