Faktapromemoria från Justitiedepartementet

EU:s åtgärdsplan mot smuggling av migranter 2021-2025 2021/22:FPM 11

Publicerad Uppdaterad

Faktapromemoria gällande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om en förnyad EU-åtgärdsplan mot smuggling av migranter 2021 - 2025, COM (2021) 591.

Ladda ner:

EU:s handlingsplan mot människosmuggling 2021–2025 bygger vidare på de åtgärder som identifierades i EU:s handlingsplan mot människosmuggling 2015–2020. Åtgärderna som presenteras i handlingsplanen handlar till stor del om att intensifiera det gemensamma arbetet mot människosmuggling genom bättre utnyttjande av tillgängliga verktyg och genomförande av befintliga regelverk.

Handlingsplanen innehåller åtgärder för att förstärka samarbetet med EU:s partnerländer och internationella organisationer, fullt ut använda FN:s och EU:s sanktionsmöjligheter mot människosmugglare och förhindra exploatering av migranter, förstärka samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter och stödja brottsbekämpande arbete samt att förbättra kunskaper om människosmuggling och smuggelnätverkens tillvägagångssätt.

Regeringen välkomnar EU:s förnyade handlingsplan mot människosmuggling. Regeringen välkomnar i synnerhet handlingsplanens mål att angripa de kriminella nätverk som organiserar människosmuggling och ambitionen att komma åt personer högre upp i nätverkens hierarkier. Regeringen välkomnar också att handlingsplanen understryker att migranters grundläggande rättigheter ska respekteras och skyddas samt att barn, kvinnor och brottsoffer ska ges särskilt skydd och stöd.  

Regeringen anser att handlingsplanen identifierar viktiga områden och åtgärder för att bekämpa människosmuggling. Det är viktigt att det finns en samsyn inom EU om att människosmuggling är ett prioriterat brottsområde. Det är positivt att handlingsplanen betonar vikten av samarbete med ursprungs- och transitländer för att motverka grundorsaker till irreguljär migration.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.