Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Meddelande om hatpropaganda och hatbrott 2021/22:FPM41

Publicerad

Faktapromemoria gäl­lande med­delande från kom­missionen till Europa­parlamentet och rådet Ett mer inklu­derande och skyddande Europa: att utöka förteck­ningen över EU-brott till att om­fatta hat­propa­ganda och hatbrott, COM (2021) 777 final.

Ladda ner:

Kommissionen föreslår att rådet ska fatta ett beslut om att utvidga den rättsliga grunden för straff­rättslig EU-lagstift­ning så att den även om­fattar ha­tpropa­ganda och hatbrott. Ett sådant beslut kräver enhäl­lighet i rådet och parla­mentets god­kännande. Om ett sådant beslut fattas kan kom­missionen där­efter föreslå ett direktiv på området.

Hat­propa­ganda och hat­brott under­gräver grunden för ett demo­kratiskt sam­hälle. Det är brott som har gräns­över­skridande karak­tär efter­som material t.ex. sprids i medier och på internet. Det finns därför skäl att utvidga den rätts­liga grunden så att gemen­samma åtgärder inom EU kan införas om det senare bedöms som nöd­vändigt för att åstad­komma en god­tagbar minimi­nivå på det straff­rätts­liga skyddet i alla med­lems­stater. Regeringen, som inte i det här sam­man­hanget tar ställning till eventu­ella senare lag­stift­nings­alter­nativ, godtar därför kom­missionens förslag

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.