Faktapromemoria från Finansdepartementet

Revidering av byggproduktförordningen 2021/22:FPM82

Publicerad

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/2011, COM (2022) 144.

Ladda ner:

Kommissionen lade den 30 mars 2022 fram sitt förslag till en reviderad byggproduktförordning som en del av paketet för en cirkulär ekonomi. Paketet innehåller också ett förslag om en ny förordning om ekodesign för hållbara produkter och är en del av den gröna given.

Den reviderade förordningen föreslås ersätta den befintliga byggproduktförordningen och innebär utvidgningar i flera avseenden. Definitionen av vad som är en byggprodukt utvidgas till att bland annat omfatta även sådant som inte infogas permanent i ett byggnadsverk. En möjlighet att ställa materiella krav på byggprodukter införs och kommissionen ges utvidgade befogenheter att fatta beslut genom delegerade akter.

Regeringen finner att kommissionens förslag tillmötesgår de önskemål Sverige fört fram på förändringar av det nuvarande regelverket vilket välkomnas. De ytterligare utvidgningar och de lagtekniska lösningar som föreslås måste värderas i relation till annan produktlagstiftning för att uppnå kostnadseffektiva och rättssäkra lösningar. Regeringen bedömer preliminärt att den nuvarande avgränsningen av vad som utgör byggprodukter i högre grad uppfyller förordningens syfte och anser att frågan om huruvida materiella krav på produkter bör regleras på EU-nivå behöver avgöras beroende på vilken typ av krav och vilken produkt det gäller, med hänsyn till om kraven hellre bör ställas på det byggnadsverk där byggprodukten kommer att ingå.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.