Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Direktiv om ett kombinerat tillstånd för arbete 2021/22:FPM90

Publicerad

Faktapromemoria gällande proposal for a directive of the European Parlia­ment and of the Council on a single applica­tion pro­cedure for a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a member state (recast), COM(2022) 655 final. ------ Communication from the Commission to the European Parlia­ment, the Council, the European Economic and Social Com­mittee and the Com­mittee of the Regions - Attracting skills and talent to the EU, COM(2022) 657 final

Ladda ner:

Kommissionens förslag om ett reviderat direktiv om ett enda ansöknings­­förfarande för ett kombi­nerat tillstånd för tredje­lands­medborgare att vistas och arbeta på en medlems­stats territorium och om en gemen­sam uppsätt­ning rättig­heter för arbets­tagare från tredje­land som vistas lagligen i en medlems­stat (direktivet om ett kombi­nerat tillstånd) presen­teras tillsam­mans med ett med­delande och ytter­ligare ett direktiv­förslag som ett led i att skapa en lång­siktigt hållbar politik för laglig migration inom EU. Det över­gripande syftet med direktiv­förslaget är att förbättra EU:s möjlig­heter att attrahera kompetens och talanger. Kommis­sionen menar att en förenklad tillstånds­­process för arbets­krafts­invandring, ökade rättigheter och ett förbättrat skydd mot exploatering kan bidra till att öka EU:s attraktions­kraft. Förslaget innebär bland annat att ansök­ningar kan ges in i berörd medlems­stat och en rätt att byta arbets­givare under tillstånds­tiden. Ändringar har också gjorts i direktiv­texten som handlar om utökade rättig­heter för arbets­tagare från tredje land och åtgärder för att förhindra exploatering.

Regeringen ställer sig bakom det över­gripande syftet att attra­hera kompetens och talanger till EU. Samtidigt innebär direktiv­förslaget vissa begräns­ningar av medlems­­staternas möjlig­heter att på egen hand avgöra hur natio­nella regelverk för arbets­krafts­invandring ska utformas, vilket regeringen har invänd­ningar emot. Det är också viktigt att medlems­staterna har möjlighet att tillämpa arbets­­marknads­­prövning.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.