Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Kriminalisering av överträdelser av sanktionsbeslut 2021/22:FPM100

Publicerad

Fakta­promemoria gällande proposal for a Council decision on adding the violation of Union restrictive measures to the areas of crime laid down in Article 83(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union, COM(2022) 247 final.

Ladda ner:

Kommis­sionen föreslår att rådet ska fatta ett beslut om att utvidga den rätts­­liga grunden för straff­rättslig EU-lagstift­ning så att den även omfattar över­trädelser av sanktions­beslut meddelade av EU. Ett sådant råds­beslut kräver enhällig­het i rådet och Europa­parla­mentets god­kännande. Om ett sådant beslut fattas har kommis­sionen aviserat att det omgående därefter kommer att presen­teras ett förslag till direktiv­ på området.

EU har, som en följd av Rysslands invasion av Ukraina, beslutat om omfattande sank­tioner mot Ryssland och Belarus. För att sank­tionerna ska vara effektiva krävs att medlems­staterna beivrar över­trädelser eller åsido­sättanden av sanktions­besluten med tillräckligt avskräckande åtgärder. Kommis­sionen har utvär­derat hur medlems­staterna valt att reglera över­trädelser av sanktions­besluten och kunnat konsta­tera att valet av åtgärder mot över­trädelser varierar stort mellan medlems­staterna. Varia­tionerna gäller både typ av åtgärd och åtgärdens kraft­fullhet. Detta menar kommis­sionen urholkar sanktions­beslutens effekti­vitet och medför att frysta tillgångar kan komma att användas för att stärka den ryska krigs­förmågan.

Av detta skäl anser kommis­sionen det vara nöd­vändigt att utvidga EU:s kompetens att lagstifta på straff­rättens område. Syftet med utvidg­ningen är att EU ska kunna fastställa en minimi­nivå för kriminali­sering och påföljder vid över­trädelser av sanktioner beslutade av EU. Regeringen, som inte i det här samman­hanget tar ställning till eventuella senare lagstift­nings­alternativ, godtar kommis­sionens förslag.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.