Faktapromemoria från Finansdepartementet

Revidering av EU:s budgetförordning 2021/22:FPM103

Publicerad

Fakta­promemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) 2018/1046 om finansiella regler för unionens allmänna budget, COM(2022) 184 final.

Ladda ner:

Den 16 maj 2022 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till revidering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (härefter budgetförordningen). Ytterligare ett förslag till mindre revidering har tidigare presenterats den 22 april 2022. Kommissionen föreslår en riktad revidering som syftar till att fokusera på ändringar som anses vara nödvändiga med hänsyn till erfarenheter från tillämpning av förordningen de senaste åren. Det främsta skälet till revidering är behovet av att anpassa budgetförordningen till lagstiftningspaketet kopplat till antagandet av den fleråriga budgetramen för perioden 2021–2027 och därmed upprätthålla ett enhetligt regelverk för unionens utgifter. Ambitionen är att skapa en högre grad av rättssäkerhet för unionens institutioner och mottagare av unionsmedel. Förslaget är också avsett att återspegla uttalanden från EU-institutionerna som gjordes inom ramen för arbetet med den fleråriga budgetramen. Förslaget innehåller även riktade förbättringar och förenklingar för att tillförsäkra ett bättre skydd av EU:s ekonomiska intressen, bättre bidra till att uppnå EU:s politiska mål och uppnå ytterligare förenkling för mottagarna av unionsmedel. Kommissionen föreslår dessutom ändringar vad gäller återbetalning av provisoriska bötesbelopp samt räntor på dessa i ett separat förslag. Regeringen välkomnar kommissionens övergripande intention att förenkla och tydliggöra budgetförordningen.

Regeringen välkomnar också förslag som främjar transparenta och förutsebara regelverk och en minskad administrativ börda. Regeringen anser att revideringen i huvudsak bör ses som en möjlighet att diskutera tekniska ändringar, hur EU-budgeten på ett bättre sätt kan uppnå önskade resultat och hur genomförandet kan effektiviseras och förenklas samt hur förordningen kan anpassas till andra, redan beslutade förordningar på olika sakområden. Regeringen anser att principerna om sund ekonomisk förvaltning ska vara styrande för budgetförordningens utformning och att förslagen ska vara ändamålsenliga samt främja ett ändamålsenligt och effektivt budgetgenomförande.

Regeringen anser att det är viktigt att de föreslagna ändringarna i budgetförordningen inte kan användas för att möjliggöra ökade utgifter på EU-budgeten eller för att luckra upp utgiftstakens begränsande funktion.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.