Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Viseringsfrihet för Kuwait och Qatar 2021/22:FPM94

Publicerad

Fakta­promemoria gällande förslag till Europa­parla­mentets och rådets förord­ning om ändring av förord­ning (EU) 2018/1806 om fast­ställande av för­teck­ningen över tredje­länder vars med­borgare är skyldiga att inne­ha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteck­ningen över de tredje­länder vars med­borgare är undan­tagna från detta krav, COM(2022) 189 final.

Ladda ner:

Den 27 april presen­terade EU-kommis­sionen ett förslag om viserings­frihet för Kuwait och Qatar. Förslaget innebär att med­borgare från Kuwait och Qatar som inne­har ett bio­metriskt pass undan­tas från viserings­kravet för resor under 90 dagar inom en 180 dagars period för affärs, turism eller familje­besök inom Schengen­området.

Regeringen kan stödja förslaget om viserings­frihet för Kuwait och Qatar. Regeringen verkar för att, under förhand­lingarna om viserings­frihet, stärka sam­arbete kring bland annat åter­tagande och säkerhet samt efter­levnad av mänskliga rättig­heter. Regeringen verkar även för att avtalen ska inne­hålla nöd­vän­diga säkerhets­garantier.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.