Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Distansförsäljning av finansiella tjänster 2021/22:FPM98

Publicerad

Fakta­promemoria gällande förslag till Europa­parla­mentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/83/EU om avtal om finansi­ella tjänster som ingåtts på distans samt om upp­hävande av direktiv 2022/75/EG, COM(2022) 204 final.

Ladda ner:

Direktivet om distans­försäljning av finansiella tjänster till konsu­menter reglerar situationer där konsu­menter på distans ingår avtal om exem­pel­vis bank­service, krediter, försäk­ringar, pension eller investe­ringar. Kom­missionen har föreslagit att direktivet upphävs då det tillkommit en mängd rätts­akter sedan direktivet antogs 2002 som medfört att direktivet till stor del bedöms som obsolet. För att inte riskera att konsu­menter står utan skydd på vissa oregle­rade områden eller när det kommer nya pro­dukter som ännu inte omfattas av sektors­specifik konsu­ment­skyddande reglering, föreslår Kom­missionen samtidigt att vissa av bestäm­melserna moderni­seras och flyttas till konsu­ment­rättig­hets­direktivet från 2011.

Regeringen välkomnar förslaget och ser positivt på att ett högt och balanserat konsu­ment­skydd bibehålls när konsumenter tillhanda­hålls finansiella tjänster på den inre marknaden. Att upp­häva direktivet om distans­försälj­ning av finansiella tjänster till konsumenter och i stället införa vissa för konsu­ment­sskyddet grund­läggande bestäm­melser på området i konsu­ment­rättig­hets­direktivet innebär en regel­förenkling och framstår som en ända­måls­enlig lösning. Att bestäm­melser som inte längre har ett tillämp­nings­område blir upphävda kan förväntas leda till en ökad rättslig klarhet. Regeringen avser bevaka och verka för att upp­hävandet inte medför att det skapas glapp i konsu­ment­skyddet samt att bestäm­melserna blir ända­måls­enligt utformade så att ett högt och balanserat konsu­ment­skydd kan uppnås.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.