Förordning om informationssystem för jordbrukets hållbarhet 2021/22:FPM113

Publicerad

Fakta­promemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1217/2009 vad gäller omvandling av informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter till ett informationssystem för jordbruksföretagens hållbarhet

Ladda ner:

Den 22 juni 2022 presenterade kommissionen en ändring av rådets förordning (EG) nr 1217/2009 vad gäller omvandling av informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter till ett informationssystem för jordbruksföretagens hållbarhet.

Förordningen innebär en ökad insamling av statistik vad gäller jordbruksföretagens övergripande hållbarhet, inklusive miljödata kopplade till mark, luft, vatten och biologisk mångfald samt uppgifter som omfattar jordbrukets sociala dimension.

Regeringen är i grunden positiv till att statistikinsamlingen utvecklas. Statistikinsamling är av betydelse för arbetet med att utveckla en hållbar livsmedelskedja och för att kunna följa upp och utvärdera den förda politiken. Regeringen anser samtidigt att det är viktigt att ökade kostnader för myndigheter och jordbrukare vägs mot nyttan med en utvecklad statistikinsamling. Regeringen anser därför att utvidgningen av statistikinsamlingen bör begränsas till de delar som är centrala för att följa upp utvecklingen av en hållbar livsmedelsproduktion.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.