Faktapromemoria från Utrikesdepartementet

Ungdomshandlingsplan 2022-2027 för att involvera unga i EU:s yttre åtgärder 2022/23:FPM10

Publicerad

Faktapromemoria gällande Ungdomshandlingsplan 2022-2027 för att involvera unga i EU:s yttre åtgärder.

Ladda ner:

”Ungdomshandlingsplanen för EU:s yttre åtgärder 2022–2027 – Främja ungdomars meningsfulla deltagande och egenmakt i EU:s yttre åtgärder för hållbar utveckling, jämlikhet och fred” är kommissionens första meddelande på området.

Handlingsplanen för ungdomsfrågor utgör ett politiskt ramverk för ett strategiskt partnerskap med ungdomar i EU:s yttre åtgärder. I meddelandet fastställs prioriteringar och huvudmål för tre pelare: engagera, stärka och sammanföra, som återspeglar de tre centrala åtgärdsområdena i EU:s ungdomsstrategi. Handlingsplanen ska bidra till att EU:s yttre åtgärder ger unga ökat politiskt, socialt och ekonomiskt inflytande och hjälper unga att delta i beslutsfattande på ett meningsfullt och inkluderande sätt.

Regeringen välkomnar Ungdomshandlingsplanen i EU:s yttre åtgärder 2022–2027 – Främja ungdomars meningsfulla deltagande och egenmakt i EU:s yttre åtgärder för hållbar utveckling, jämlikhet och fred.

Regeringen anser att alla åtgärder som vidtas måste vara väl avvägda och kostnadseffektiva samt beakta budgetrestriktivitet.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.