Faktapromemoria från Utbildningsdepartementet

Meddelande om framsteg mot förverkligandet av det europeiska utbildningsområdet 2022/23:FPM35

Publicerad

Faktapromemoria gällande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Framsteg mot förverkligandet av det europeiska området för utbildning.

Ladda ner:

Den 18 november 2022 presenterades meddelandet om Framsteg mot förverkligandet av det europeiska området för utbildning av kommissionen. I meddelandet redogörs för framstegen i arbetet för att uppnå det europeiska utbildningsområdet (EEA) och en granskning med särskild fokus på nyckelåtgärder, styrning, investeringar och mobilisering av EU-medel samt arbetet med att utveckla indikatorer på EU-nivå. Meddelandet behandlar också frågor som, enligt kommissionen, kräver ytterligare uppmärksamhet och åtgärder till 2025. Det handlar dels om nya strategiska initiativ med fokus på den digitala och gröna omställningen, fri rörlighet och högre utbildning, dels om ojämlikhet i utbildning, utbredd lärarbrist samt andra strukturella problem. Kommissionen anser att fokus för perioden fram till 2025 bör ligga på att säkerställa i) uppföljningen av strategiska initiativ gällande EEA på nationell nivå, ii) kvalitetsinvesteringar genom effektivt utnyttjande av EU:s och medlemsstaternas resurser och iii) en robust övervakning av framstegen.

Kommissionen presenterar detta meddelande för att bidra till reflektion och diskussion inför halvtidsöversynen av EEA 2023. Kommissionen kommer att lägga fram en fullständig rapport om EEA 2025.

Regeringen anser att EU är centralt för svensk ekonomi, välfärd och kompetensförsörjning. Sverige ska fullt ut delta i och forma EU-samarbetet på ett sätt som värnar både svenska och europeiska intressen. Det gäller även inom utbildningsområdet. Regeringen kan därför välkomna att arbetet mot att uppnå EEA går framåt och ser positivt på det urval av frågor som kommissionen bedömer är viktiga att diskutera under halvtidsöversynen av EEA under 2023.

I diskussionerna om EEA verkar regeringen för att medlemsstaternas befogenheter på utbildningsområdet respekteras.

När det gäller de förslag som nämns i meddelandet och som ännu inte har presenterats kommer regeringen att ta slutlig ställning till respektive förslag då de har presenterats av kommissionen.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.