Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Direktiv med defintioner av brott och påföljder vid överträdelser av unionens restriktiva åtgärder 2022/23:FPM36

Publicerad

Fakta­promemoria gällande förslag till Europa­parla­mentets och rådets direktiv om fast­ställandet av brotts­rekvisit och påföljder med avseende på över­trädelser av unionens restrik­tiva åtgärder, COM(2022) 684 final.

Ladda ner:

Som en del av den gemen­samma utrikes- och säkerhets­politiken har EU antagit mer än 40 sanktions­regimer. Bland annat har EU, som en följd av Rysslands invasion av Ukraina, beslutat om omfattande sanktioner mot Ryssland och Belarus. Kom­missionen har utvärderat hur medlems­staterna valt att reglera över­trädelser av sanktio­nerna och kunnat konsta­tera att valet av åtgärder mot över­trädel­serna varierar stort. Detta menar kom­missionen urholkar sanktio­nernas effektivitet.

Den rättsliga grunden för straff­rättslig EU-lagstift­ning utvidgades i november 2022 till att även omfatta över­trädelser av unionens restrik­tiva åtgärder (dvs. sanktioner med­delade av EU).

Kommissionen föreslår nu, med stöd av den utvidgade rättsliga grunden, ett direktiv som innehåller defini­tioner av de gärningar som ska anses utgöra över­trädel­ser av unionens restrik­tiva åtgärder och som ska straff­beläggas. Direktivet inne­håller även bl.a. minimi­regler för påföl­jder för fysiska och juridiska personer.

Regeringen välkomnar förslaget. Det är viktigt att det upp­rätt­hålls en effektivitet i genom­förandet av EU:s sanktioner, inte minst med hänsyn till den ryska inva­sionen av Ukraina. Det är dock viktigt att bestäm­melserna i förslaget får en ända­måls­enlig utform­ning.

Förslaget kommer att för­handlas under Sveriges EU-ordförande­skap den 1 januari till och med den 30 juni 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.