Faktapromemoria från Justitiedepartementet

En översyn av EU:s formskyddsregler 2022/23:FPM38

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europa­parla­mentets och rådets förord­ning om ändring av rådets förord­ning (EG) nr 6/2002 om gemen­skaps­form­givning och om upp­hävande av kom­mis­sio­nens förord­ning (EG) nr 2246/2002, COM(2022) 666l, och förslag till Europa­parla­men­tets och rådets direk­tiv om form­skydd (omarbet­ning), COM(2022) 667l.

Ladda ner:

För­slaget inne­bär att EU:s regler om form­skydd (även kallat mönster­skydd) ses över. Över­synen syftar till att främja högsta kvalitet inom form­giv­ning, inno­vation och kon­kurrens­kraft i EU. Det ska ske genom att det befint­liga regel­verket moderni­seras och blir mer till­gängligt och effektivt för enskilda form­givare, små- och medelstora företag och design­intensiva branscher.

Över­synen syftar till att göra det enklare att regist­rera form­giv­ningar på natio­nell nivå genom att för­faran­dena görs mer enhet­liga och anpassas till skyddet på EU-nivå för gemen­skaps­form­givningar. Vidare öppnar över­synen upp för att även form­­giv­ningar som återges digitalt kan skyddas. Förslaget syftar också till att harmoni­sera skyddet för reserv­delar och göra det billigare och enklare att registrera form­givningar hos Europeiska unionens immaterial­rätts­myndig­het, EUIPO.

Regeringen välkomnar förslaget och ställer sig positiv till att reglerna om form­skydd ses över, görs mer effektiva och moderni­seras. I flera av del­förslagen behövs ytter­ligare analyser med beaktande av bland annat remiss­­instan­sernas synpunkter.

Förslaget kommer att behand­las under Sveriges EU-ordförande­skap den 1 januari till och med den 30 juni 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.