Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Ny patentlag Prop. 2023/24:150

Publicerad

I propositionen föreslås att en ny patentlag ska ersätta den nuvarande patentlagen från 1967.

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag som innebär att ett antal av bestämmelserna i patentlagen ska anpassas dels till den europeiska patentkonventionen, dels till avtalet om en enhetlig patentdomstol (domstolsavtalet). Förslagen avser bland annat vilka uppfinningar som kan patenteras och ensamrättens innehåll och begränsningar. När det gäller ensamrätten införs två nya undantag från patenthavarens ensamrätt, ett för växtförädling och ett för användning av datorprogram. Bestämmelserna är en följd av anpassningen till domstolsavtalet.

För att möjliggöra en effektiv handläggning och underlätta förståelsen för patentprocessen förtydligas reglerna om handläggning av en patentansökan. Det görs också en övergripande språklig och redaktionell modernisering av patentlagen för att lagen ska bli mer överskådlig och lättare att tillämpa.

Den nya patentlagen och följdändringar i andra lagar föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (3 st)

  • Ny patentlag

    I lagrådsremissen föreslås att en ny patentlag ska ersätta den nuvarande patentlagen från 1967.

  • Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet

    När det enhetliga patentskyddet införs kan en sökande i ett enda förfarande få och upprätthålla ett europeiskt patent i nästan hela EU. Samtidigt inrättas en enhetlig patentdomstol för tvister om europeiska patent. Lagrådsremissen behandlar några förslag som syftar till att öka rättssäkerheten i det enhetliga patentskyddet.

  • Ett enhetligt patentskydd i EU

    Dagens patentsystem i EU består i huvudsak av medlemsstaternas nationella rätt och den europeiska patentkonventionen.

Proposition (3 st)

Laddar...