Proposition från Justitiedepartementet

Protokoll om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen Prop. 2021/22:274

Publicerad

Regeringen har under­tecknat ett proto­koll om privile­gier och immu­nitet för den enhetliga patent­dom­stolen. Proto­kollet innebär bland annat att den enhet­liga patent­dom­stolen, domarna, kansli­chefen, biträdande kansli­chefen och andra som är anställda av dom­stolen ska ha viss immu­nitet och vissa privi­legier i Sverige. I proposi­tionen föreslår regeringen att riksdagen god­känner proto­kollet.

Ladda ner:

Regeringen föreslår också en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Lagänd­ringen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Protokoll om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen

    Regeringen har under­tecknat ett proto­koll om privile­gier och immu­nitet för den enhetliga patent­dom­stolen. Proto­kollet innebär bland annat att den enhet­liga patent­dom­stolen, domarna, kansli­chefen, biträdande kansli­chefen och andra som är anställda av dom­stolen ska ha viss immu­nitet och vissa privi­legier i Sverige. I proposi­tionen föreslår regeringen att riksdagen god­känner proto­kollet.