Proposition från Justitiedepartementet

Ett enhetligt patentskydd i EU Prop. 2013/14:89

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Dagens patentsystem i EU består i huvudsak av medlemsstaternas nationella rätt och den europeiska patentkonventionen. Enligt konventionen beviljar det europeiska patentverket europeiska patent. De får verkan genom att sökanden betalar en avgift i varje land för sig. I många länder krävs dessutom att sökanden lämnar in en översättning. En tvist om ett europeiskt patent kan prövas av domstolar i olika länder, med risk för olika utgångar i det enskilda fallet och skiftande rättspraxis. Dagens system är relativt dyrt och komplicerat för den som vill få, försvara eller ifrågasätta ett europeiskt patent i flera länder.

Som resultat av ett fördjupat samarbete mellan flertalet EU-medlemsstater kommer ett enhetligt patentskydd att införas. Det innebär att en sökande genom ett enda förfarande kan få ett patent som täcker hela EU, utom några få länder som inte deltar i samarbetet. Samtidigt inrättas en enhetlig patentdomstol som i princip blir ensam behörig att handlägga tvister om europeiska patent. Därmed skapas förutsättningar för en enhetlig rättspraxis. Det enhetliga patentsystemet innebär förenklingar och ökad rättssäkerhet för användarna. Det får också stor betydelse för Europas konkurrenskraft. Enligt nuvarande tidsplan beräknas systemet bli tillämpligt under år 2015.

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet om en enhetlig patentdomstol. Här föreslås också de lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till det enhetliga patentsystemet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Avsikten är att detta ska ske samtidigt som det enhetliga patentsystemet blir tillämpligt i Sverige.

Dessutom föreslås ett par lagändringar om prioritetshandlingar och översättning som syftar till att öka rättssäkerheten för patenthavare. De föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

I propositionen föreslås också att riksdagen godkänner avtalet om inrättande av en nordisk-baltisk regional avdelning i den enhetliga patentdomstolen. Enligt avtalet ska avdelningens säte placeras i Stockholm. En sådan avdelning innebär närhet för användare samt gör det möjligt för domare och ombud att bibehålla och utveckla patenträttslig kompetens.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

  • Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet

    När det enhetliga patentskyddet införs kan en sökande i ett enda förfarande få och upprätthålla ett europeiskt patent i nästan hela EU. Samtidigt inrättas en enhetlig patentdomstol för tvister om europeiska patent. Lagrådsremissen behandlar några förslag som syftar till att öka rättssäkerheten i det enhetliga patentskyddet.

  • Ett enhetligt patentskydd i EU

    Dagens patentsystem i EU består i huvudsak av medlemsstaternas nationella rätt och den europeiska patentkonventionen.

Proposition (2 st)