Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet

Publicerad Uppdaterad

När det enhetliga patentskyddet införs kan en sökande i ett enda förfarande få och upprätthålla ett europeiskt patent i nästan hela EU. Samtidigt inrättas en enhetlig patentdomstol för tvister om europeiska patent. Lagrådsremissen behandlar några förslag som syftar till att öka rättssäkerheten i det enhetliga patentskyddet.

Ladda ner:

I dag måste innehavaren av ett europeiskt patent validera och upprätthålla patentet i varje land för sig, och möts då av varierande nationella krav på översättning och avgiftsbetalning. Dessutom kan en tvist om ett europeiskt patent prövas av domstolar i olika länder, med risk för olika utgångar i det enskilda fallet och skiftande rättspraxis. Detta upplevs ofta som dyrt, komplicerat och rättsosäkert.

När det enhetliga patentskyddet införs kan en sökande i ett enda förfarande få och upprätthålla ett europeiskt patent i nästan hela EU. Samtidigt inrättas en enhetlig patentdomstol för tvister om europeiska patent. Följden blir kostnadsbesparingar, mindre byråkrati och ökad rättssäkerhet för användare. Innovation, tillväxt, jobb och konkurrenskraft främjas. Utveckling och spridning av grön teknik stimuleras.

Möjligheten att ge ett europeiskt patent verkan i varje land för sig finns kvar. Med dagens frist för validering kan en begäran om att ett europeiskt patent ska få enhetlig verkan komma att avslås efter den fristens utgång. Innehavaren riskerar då att förlora ett i övrigt giltigt patent. Därför föreslår regeringen att fristen för validering i dessa fall skjuts fram.

Regeringen föreslår även att en tilltalad i ett brottmål om patentintrång får invända att patentet är ogiltigt utan att väcka talan. Dessutom föreslås nya bestämmelser om sekretess hos Justitiekanslern och domstol för fall då skadestånd krävs för fel som begåtts av den enhetliga patentdomstolen. Förslagen syftar till att öka rättssäkerheten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Pressmeddelande: Lagförslag om enhetligt patentsystem

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (3 st)

  • Ny patentlag

    I lagrådsremissen föreslås att en ny patentlag ska ersätta den nuvarande patentlagen från 1967.

  • Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet

    När det enhetliga patentskyddet införs kan en sökande i ett enda förfarande få och upprätthålla ett europeiskt patent i nästan hela EU. Samtidigt inrättas en enhetlig patentdomstol för tvister om europeiska patent. Lagrådsremissen behandlar några förslag som syftar till att öka rättssäkerheten i det enhetliga patentskyddet.

  • Ett enhetligt patentskydd i EU

    Dagens patentsystem i EU består i huvudsak av medlemsstaternas nationella rätt och den europeiska patentkonventionen.

Proposition (3 st)

Laddar...