Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Ett enhetligt patentskydd i EU och en ny patentlag Dir. 2012:99

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska föreslå de författningsändringar som behövs till följd av införandet av det enhetliga patentskyddet i EU och inrättandet av den enhetliga europeiska patentdomstolen.

Utredaren ska också lämna förslag till en ny patentlag och en ny förordning som ska vara överskådliga och lättillgängliga. I uppdraget ingår dessutom att utreda vissa begränsade sakliga frågor.

Uppdraget som avser ett förbättrat europeiskt patentsystem ska redovisas i ett delbetänkande senast den 17 juni 2013. Uppdraget om en ny patentlag m.m. ska redovisas senast den 3 juni 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

  • Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet

    När det enhetliga patentskyddet införs kan en sökande i ett enda förfarande få och upprätthålla ett europeiskt patent i nästan hela EU. Samtidigt inrättas en enhetlig patentdomstol för tvister om europeiska patent. Lagrådsremissen behandlar några förslag som syftar till att öka rättssäkerheten i det enhetliga patentskyddet.

  • Ett enhetligt patentskydd i EU

    Dagens patentsystem i EU består i huvudsak av medlemsstaternas nationella rätt och den europeiska patentkonventionen.

Proposition (2 st)