Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Meddelande om upprättandet av en flerårig strategi för europeisk integrerad gränsförvaltning 2022/23:FPM72

Publicerad

Faktapromemoria gällande meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet och rådet om upprättande av en flerårig strategi för europeisk integrerad gränsförvaltning, COM(2023) 146.

Ladda ner:

Genomförandet av den europeiska integrerade gränsförvaltningen är ett delat ansvar mellan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) och de nationella myndigheterna. För att stödja genomförandet har kommissionen utarbetat ett dokument med en flerårig strategisk policy för europeisk integrerad gränsförvaltning. Den fleråriga cykeln inleds i och med att detta meddelande antagits och avser perioden 2023 - 2027.

Baserat på förordningen som styr den europeiska gräns- och kustbevakningen, kommer strategin att styra arbetet för Frontex och de nationella myndigheter som ansvarar för gränsförvaltning. Frontex ska ta fram en teknisk och operativ strategi och medlemsstaterna ansvarar för att ta fram nationella strategier. Syftet är att uppnå en effektiv europeisk
gränsförvaltning.

Regeringen välkomnar strategin som ett stöd för genomförandet av en effektiv integrerad gränsförvaltning på europeisk och nationell nivå. Gränskontroll, som ett verktyg för krisberedskap, migrationshantering och säkerställande av EU:s inre säkerhet, är en grundläggande komponent i den integrerade gränsförvaltningen. Regeringen delar också kommissionens uppfattning att samarbetet med tredjeland behöver intensifieras, vad gäller såväl gränskontroll som återvändande. Parallellt behöver samarbetet och informationsutbytet mellan berörda EU-byråer (t.ex. Frontex, Europol, EUAA och eu-LISA) öka. Respekten för grundläggande rättigheter ska genomsyra alla delar av den integrerade gränsförvaltningen.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.