Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Förordning och rådsbeslut om skydd förutsatta vuxna vid gränsöverskridande situationer 2022/23:FPM101

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europa­parla­mentets och rådets förord­ning om behörig­het, tillämplig lag, erkännande och verk­ställighet av åtgärder samt samarbete i frågor som rör skydd för vuxna, COM(2023) 280, och

förslag till rådets beslut om bemyndigande för medlems­stater att i Europeiska unionens intresse bli eller förbli parter i konven­tionen av den 13 januari 2000 om inter­natio­nellt skydd för vuxna, COM(2023) 281.

Ladda ner:

Den ökande gräns­över­skridande rörligheten för människor i EU ger upphov till många utmaningar, inte minst för utsatta vuxna. I gräns­över­skridande situationer ställs de ofta inför komplexa och ibland mot­stridiga lagar i medlems­staterna, vilket leder till rätts­osäkerhet och lång­dragna förfaranden. Det har hittills saknats EU-lagstift­ning på området.

Kommissionen har lagt fram ett förslag till förord­ning som syftar till att säker­ställa att skyddet för utsatta vuxna upprätthålls i gräns­över­skridande situationer och att deras rätt till indivi­duellt själv­bestäm­mande respek­teras när de flyttar inom EU. Förslaget omfattar vuxna som på grund av nedsatt eller otill­räcklig personlig förmåga inte kan tillvarata sina egna intressen.

Genom förslaget införs en upp­sättning regler som kommer att gälla inom EU. Det handlar om gemen­samma regler bland annat om behörig domstol, tillämplig lag, ömsesidigt erkän­nande av åtgärder och om hur myndig­heterna i olika medlems­stater kan samarbeta. Därtill föreslås en rad praktiska verktyg, bland annat under­lättande av digital kommu­nikation, införande avett europeiskt före­trädar­intyg och upprättande av samman­kopplade register som ger information om före­komsten av skydd i en annan medlems­stat.

Kommissionen har samtidigt lagt fram ett förslag till rådsbeslut om att alla medlems­stater är skyldiga att bli eller förbli parter till 2000 års Haag­konven­tion om skydd för vuxna i inter­nationella situationer (2000 års Haag­konvention).

Regeringen välkomnar mål­sätt­ningen med förslagen. Bestäm­melserna i förord­ningen bör dock inte bli mer långt­gående och detalje­rade än vad som är nöd­vändigt för att uppnå syftet med för­slaget. Förord­ningen bör bli enkel att tillämpa och kostnader för administra­tion bör vara så låga som möjligt. Förslagen är emellertid omfat­tande och rymmer ett antal kompli­cerade fråge­ställningar som kommer att kräva närmare gransk­ning och över­väganden.

Behandlingen av förslagen inleddes under Sveriges ordförande­skap i EU:s ministerråd 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...