Faktapromemoria från Finansdepartementet

Direktiv om snabbare och säkrare skattelättnad för överskjutande källskatt (FASTER) 2022/23:FPM114

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Rådets direktiv om snabbare och säkrare skattelättnad för överskjutande källskatt, COM(2023) 324.

Ladda ner:

Den 19 juni 2023 presenterade Europeiska kommissionen förslag till rådets direktiv om snabbare och säkrare skattelättnad för överskjutande källskatt, det s.k. FASTER. Enligt kommissionen är förfarandena för att bevilja skattelättnad för överskjutande källskatt i dag ofta betungande, kostsamma och långdragna, vilket avskräcker från gränsöverskridande investeringar i EU. Syftet med förslaget är att göra källskatteförfarandena inom EU effektivare och samtidigt stärka förfarandena så att de skyddas mot risken för skattebedrägerier och missbruk. Genom förslaget föreslås införandet av ett EU-gemensamt digitalt intyg om skatterättslig hemvist (eTRC), certifiering av finansiella mellanhänder, en standardiserad rapporteringsskyldighet och två alternativa förfaranden för att bevilja skattelättnad för överskjutande källskatt. Regeringen välkomnar arbete som syftar till att förhindra skatteflykt, skatteundandragande, aggressiv skatteplanering och skadlig skattekonkurrens.

Regeringen välkomnar även arbete som syftar till att underlätta undanröjande av dubbelbeskattning och främja gränsöverskridande investeringar i EU. EUgemensamma förfaranden avseende källskatt kan förenkla hanteringen för både investerare och finansiella mellanhänder och därigenom minska den administrativa bördan, samtidigt som ett system med en rapporteringsskyldighet kan förbättra skatteförvaltningars möjligheter att upptäcka missbruk.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.