Faktapromemoria från Statsrådsberedningen

Strategisk framsynsrapport 2023 2022/23:FPM128

Publicerad

Faktapromemoria gällande 2022/23:FPM128

Ladda ner:

Kommissionens strategiska framsynsrapport 2023 är inriktad på EU:s sociala och ekonomiska hållbarhet på längre sikt. Rapporten analyserar hur ”hållbarhet och människors välbefinnande ska hamna i fokus för EU:s öppna strategiska autonomi” och föreslår på grundval av en överblick över Unionens utmaningar tio åtgärdsområden för en lyckad omställning. Enligt rapporten är omställningen till klimatneutralitet och hållbarhet avgörande för EU:s öppna strategiska autonomi, för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft, upprätthålla den sociala marknadsekonomin och befästa EU:s globala ledarskap i den nya nettonollekonomin. För att genomföra en lyckad omställning betonar rapporten att det är nödvändigt att ta itu med ett flertal utmaningar och göra vägval som kommer att påverka samhällen och ekonomier i en aldrig tidigare skådad takt och omfattning.

Rapportens analyser och rekommendationer avses bidra till att EU når målen om ett hållbart samhälle 2050, strategisk autonomi och globalt ledarskap.

För att ge beslutsfattarna tillgång till en ekonomisk indikator anpassad till tidens utmaningar, argumenterar rapporten för att BNP-måttet ska kompletteras för att ta hänsyn till faktorer som hälsa och miljö.

Regeringen välkomnar kommissionens arbete med att ta fram årliga tematiska rapporter till stöd för det långsiktiga arbetet. Årets fokus på ett hållbart Europa till 2050 och EU:s globala ledarskap i den nya nettonollekonomin är fruktbart. Identifieringen av viktiga områden och åtgärder i rapporten ger ett användbart bidrag till det fortsatta analysarbetet rörande de aktuella frågorna.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.