Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Ändringar av EU:s brottsofferdirektiv 2022/23:FPM132

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europarlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/29/EU om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF, COM(2023) 424.

Ladda ner:

Brottsofferdirektivet antogs 2012 och innehåller minimiregler om bland annat information, stöd och skydd till brottsoffer samt deras möjlighet att medverka i straffrättsliga förfaranden. Kommissionen föreslår nu ändringar av direktivet. Syftet med ändringsdirektivet är att brottsoffer ska kunna få stöd och tillgång till information, utkräva rättvisa och få ersättning. De föreslagna ändringarna i direktivet innebär utökade rättigheter för brottsoffer och en anpassning av regelverket till samhällsutvecklingen samt den tekniska och den rättsliga utvecklingen.

Regeringen välkomnar förslaget. Arbetet med att stärka brottsoffers rättigheter är en viktig fråga för regeringen och det är angeläget att brottsoffer får adekvat stöd och skydd i hela unionen. Samtidigt behöver bestämmelserna i direktivet ges en ändamålsenlig utformning och åtgärderna ge ett reellt mervärde för presumtiva brottsoffer i EU.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.