Faktapromemoria

Kommissionens arbetsprogram 2024 2023/24:FPM18

Publicerad Uppdaterad

Faktapromemoria gällande Kommissionens arbetsprogram 2024

Ladda ner:

(Ny version) Kommissionens arbetsprogram 2024 går under titeln Resultat idag och förberedelser för framtiden. I arbetsprogrammet för 2024 presenteras 18 nya initiativ, 154 förslag under behandling, 6 förslag som dras tillbaka, och 26 s.k. rationaliseringsförslag. Programmet är det femte som presenteras av den sittande kommissionen och bygger både på ordförande Ursula von der Leyens fjärde tal om tillståndet i unionen och hennes sex politiska riktlinjer som presenterades i kommissionens avsiktsförklaring den 14 september 2023.

Regeringen välkomnar i stort kommissionens arbetsprogram för 2024 då det
ligger i linje med inriktningen från EU:s strategiska agenda för 2019–2024.
Regeringen instämmer även i vikten av att EU visar fortsatt stöd till Ukraina,
samt betydelsen av fortsatt arbete för europeisk säkerhet.

Regeringen välkomnar även att den gröna omställningen och arbetet för att
möta globala miljöutmaningar och klimatförändringar är centrala delar av
arbetsprogrammet. Ett effektivt genomförande av den lagstiftning och de
åtaganden som tagits fram inom ramen för den gröna given och EU:s
miljöhandlingsprogram krävs för att stötta den gröna omställningen.

Regeringen stödjer de initiativ till regelförenkling och bättre lagstiftning
inom EU som meddelas i arbetsprogrammet. Dock anser regeringen att
kommissionen behöver göra mer för att stärka konkurrenskraften och
tillväxten i unionen samt den inre marknaden, särskilt tjänstesektorn.
Gällande halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen (MFF) fortsätter
regeringen att delta i förhandlingarna i rådet.

I arbetsprogrammet lyfts frågan om respekt för rättsstatens principer, vilket välkomnas av regeringen eftersom dess tillbakagång ger skäl till oro i flera medlemsstater. Vidare välkomnas prioritering av den gränsskridande organiserade brottsligheten i arbetsprogrammet.

Rättelse

Det tidigare stycket under ”4.1 Fortsatt behandling av ärendet” är i nuvarande version struket.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.