Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Ändringsdirektiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang 2023/24:FPM28

Publicerad

Faktapromemoria gällande kommissionens förslag på ändringsdirektiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang.

Ladda ner:

Europeiska kommissionen presenterade den 29 november 2023 ett förslag till ett direktiv om ändringar i direktivet om paketresor och sammanlänkade
researrangemang. Syftet med förslaget är att stärka konsumentskyddet, även vid kriser, samt att förtydliga och förenkla vissa begrepp och bestämmelser i direktivet och därigenom förbättra den inre marknaden.

Förslaget innebär bland annat att det införs regler om värdebevis och om begränsning av förskottsbetalningar från resenärer. Vidare utökas resenärens rätt att avboka en paketresa utan att behöva betala någon avgift, om det föreligger oundvikliga och extraordinära omständigheter. Dessutom införs en rätt för arrangörer att få återbetalning från näringsidkare som ska tillhandahålla en resetjänst som en del i en paketresa, om resetjänsten avbokas eller annars inte tillhandahålls.

Regeringen välkomnar målsättningen att stärka konsumentskyddet och ser positivt på ändringar som innebär att regelverket förtydligas och förenklas. För regeringen är det viktigt att regelverket utformas så att företagens regelbörda och administrativa kostnader minimeras. Även myndigheternas kostnader bör begränsas. Regeringen avser att arbeta för enhetliga och ändamålsenliga regler på en hög konsumentskyddsnivå och för en god balans mellan konsumenters och näringsidkares intresse.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...