Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Ny förordning om rättigheter för resenärer vid resor med kombinerade trafikslag och nya regler om tillsyn av resenärsrättigheter 2023/24:FPM31

Publicerad

Faktapromemoria gällande kommissionens förslag på ny förordning om rättigheter för resenärer vid resor med kombinerade trafikslag och nya regler om tillsyn av resenärsrättigheter.

Ladda ner:

Kommissionen föreslår en ny förordning om rättigheter för resenärer i samband med så kallade multimodala resor, det vill säga resor där man kombinerar minst två typer av trafikslag för att komma fram till resmålet. Förordningen innehåller regler om information till resenärerna, ersättning och assistans vid missade anslutningar, rätt till assistans för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet och regler om tillsyn och sanktioner.

Kommissionen föreslår också ändringar i redan gällande EU-förordningar om resenärsrättigheter för resor med flyg, tåg, buss och fartyg som syftar till att åtgärda brister i efterlevnaden av förordningarna. Exempelvis ska transportörer och andra aktörer fastställa kvalitetsnormer för sin verksamhet och tillsynsmyndigheterna ska utveckla metoder för att övervaka tillämpningen av förordningarna. Det föreslås också en ändring som gäller rätten till ersättning för en flygbiljett när en flygresa inte genomförs som planerat.

Regeringen välkomnar att det införs ett nytt regelverk om resenärs rättigheter för multimodala resor. Regeringen välkomnar också målsättningen att efterlevnaden av resenärsrättigheterna ska stärkas. Regeringen avser att verka för att den nya förordningen om resor med flera trafikslag blir så tydlig och lätt att tillämpa som möjligt. Regeringen avser också att verka för att de åtgärder som vidtas för att säkerställa efterlevnaden av resenärsrättigheterna är ändamålsenliga och att det finns ett starkt skydd för resenärer samtidigt som näringsidkarnas intressen beaktas. Ytterligare analys av förslagen behövs, också i ljuset av remissinstansernas synpunkter, innan regeringen kan ta ställning till de enskilda delarna i förslagen.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...