Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Utrikesdepartementet

Ändringsdirektiv om konsulärt skydd för icke-företrädda unionsmedborgare i tredjeländer 2023/24:FPM37

Publicerad

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv (EU) 2015/637 om samordnings- och samarbetsåtgärder för underlättande av konsulärt skydd till icke-företrädda unionsmedborgare i tredjeländer och direktiv (EU) 2019/997 om införande av en provisorisk EU-resehandling.

Ladda ner:

Europeiska kommissionen presenterade den 6 december 2023 ett förslag till
ett direktiv som innebär ändringar i rådets direktiv (EU) 2015/637 om
samordnings- och samarbetsåtgärder för underlättande av konsulärt skydd till icke-företrädda unionsmedborgare i tredjeländer.

Syftet med förslaget till ändringsdirektiv är att förbättra och stärka de
samordnings- och samarbetsåtgärder som krävs för att underlätta konsulärt
skydd till icke-företrädda unionsmedborgare i tredje land.

Mer specifikt anger kommissionen att förslaget syftar till att öka
rättssäkerheten för unionsmedborgare när det gäller omfattningen av rätten
till konsulärt skydd, att säkerställa tydliga roller och samordnings- och
samarbetsmekanismer mellan medlemsstaterna och unionens delegationer,
även i kristider, att förbättra informationstillhandahållande och
kommunikation med (icke-företrädda) unionsmedborgare, samt att öka
effektiviteten och användningen av förfarandena för ekonomisk ersättning.

Förslaget berör unionsmedborgare och medlemsstaternas konsulära
myndigheter, såväl på huvudstadsnivå som i tredje land, samt Europeiska
utrikestjänsten (EEAS) och EU-delegationerna.

Regeringen välkomnar målsättningen att stärka skyddet för icke-företrädda unionsmedborgare i tredje land och förbättra den EU-gemensamma konsulära krisberedskapen. Regeringen ser positivt på att regelverket förtydligas och att bestämmelserna anpassas för att ta ombord lärdomar från de senaste årens konsulära kriser. Det är samtidigt viktigt att ändringarna inte medför kostnader för medlemsstaterna. Detaljreglering och nya skyldigheter för medlemsstaterna bör ej införas om så inte är strikt nödvändigt. I förhandlingarna avser regeringen att verka för väl avvägda regler som syftar till att underlätta och möjliggöra samverkan mellan medlemsstaterna och förtydliga EU-delegationernas roll. Regeringen kommer att bevaka att ändringsdirektivet inte innebär en kompetensförskjutning från medlemsstaterna till EU-institutioner på det konsulära området.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...