Informationsmaterial från Regeringskansliet

Regeringskansliets årsredovisning för år 2013

Publicerad

Ladda ner:

Regeringskansliets årsredovisning innehåller resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt finansieringsanalys med tillhörande noter och tilläggsupplysningar. I årsredovisningen för Regeringskansliet ingår även utrikesrepresentationen och kommittéväsendet.

Regeringskansliets förvaltningsanslag för 2013 uppgick till 6 643 miljoner kronor. Av förvaltningsanslaget användes 6 573 miljoner kronor, vilket var ca 1 procent lägre än tilldelat anslag. Regeringskansliets anslagssparande 2013 ökade med 70 miljoner kronor.

Medelantalet anställda i Regeringskansliet 2013, korrigerat för tjänstlediga m.m., var 4 632, vilket är en ökning med cirka 100 anställda jämfört med föregående år.

Lokalkostnaderna har minskat under 2013 vilket är en följd av att Regeringskansliet har evakuerat lokaler för om- och tillbyggnad.