Informationsmaterial från Justitiedepartementet

International judicial co-operation – the role of the Central Authority Diarienummer: Faktablad Ju 14.01e

Publicerad Uppdaterad

En översättning till engelska av faktabladet Internationellt rättsligt samarbete – Centralmyndighetens roll.
Faktabladet ger en övergripande bild av Centralmyndighetens roll i det internationella rättsliga samarbetet.

Ladda ner:

Enligt de flesta konventioner om internationellt straff- och civilrättsligt samarbete ska stater utse en så kallad centralmyndighet som ska fungera som kontaktpunkt i samarbetet. Justitiedepartementets enhet för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (BIRS) är Sveriges centralmyndighet för detta samarbete.

Centralmyndigheten bistår svenska och utländska myndigheter i ärenden om bland annat utlämning för brott, internationell rättslig hjälp i brottmål, överförande av straffverkställighet och överförande av lagföring. Enheten handlägger även de ärenden om internationellt rättsligt samarbete som kräver ett beslut av regeringen och svarar för lagstiftning om internationellt rättsligt samarbete i brottmål och förhandlingar inom Norden, EU, Europarådet och FN i förhållande till detta område.