Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Nationell strategi för marknadskontroll 2022-2025

Publicerad

Den nationella strategin för marknadskontroll har upprättats i enlighet med artikel 13 i EU:s marknadskontrollförordning. Strategin täcker en period om fyra år och avser åren 2022-2025.

Ladda ner:

Den nationella strategins syfte är att främja ett konsekvent, övergripande och samlat tillvägagångssätt för marknadskontroll och för tillämpningen av harmoniserad unionslagstiftning i Sverige. Marknadskontrollen ska tillse att säkra produkter tillhandahålls och att ekonomiska aktörer kan verka på lika villkor på den inre marknaden. De berörda myndigheterna kommer att fokusera på tre mål för att stärka den svenska marknadskontrollen: effektivare kontroll, utökat samarbete och ökad kunskap.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ska den 16 juli 2023 lämna en första redovisning av strategins genomförande till regeringen och därefter årligen, fram till 2025.