Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT-kommitténs granskning (1996-05-08) i målet Muzonzo [Kisoki] mot Sverige

Publicerad

FN:s CAT-kommitté har i ett yttrande prövat Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr (CAT). Regeringen publicerar en länk till yttrandet i fulltext samt en sammanfattning av yttrandet.

Ladda ner:

Sammanfattning av yttrandet

Ärendet gällde avvisning av en zairisk medborgare till Zaire. Klaganden uppgav bl.a. att hon och hennes make varit politiskt aktiva inom ett oppositionsparti och att hon som en följd härav fängslats och i fängelset utsatts för allvarlig misshandel och upprepade våldtäkter. Till styrkande av sina påståenden om tortyr åberopade klaganden ett antal läkarintyg enligt vilka hon led av PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) och uppvisade ärr som var förenliga med hennes uppgifter. Inför kommittén anförde regeringen bl.a. att klagandens påståenden innehöll ett antal motsägelser vilka minskade trovärdigheten hos de av henne lämnade uppgifterna. Kommittén, som förklarade att helt korrekta uppgifter sällan kan förväntas från tortyroffer, menade att dessa motsägelser inte kunde anses ge upphov till tvivel om den allmänna trovärdigheten hos klagandens uppgifter. Mot bakgrund av bl.a. klagandens politiska aktiviteter och den behandling hon tidigare utsatts för i hemlandet, liksom den omständigheten att medlemmar av klagandens politiska parti enligt tillgängliga uppgifter alltjämt var utsatta för förföljelse i Zaire, fann kommittén att ett återsändande av klaganden till hemlandet skulle utgöra en kränkning av artikel 3 av konventionen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

FN:s konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT)

Konventionen antogs år 1984. FN:s CAT-kommitté övervakar att konventionen respekteras. Kommittén består av oberoende experter. Granskningen sker genom prövning av enskilda klagomål och av återkommande rapportering från konventionsstaterna.