Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT-kommitténs granskning (1996-11-15) i målet Tala mot Sverige

Publicerad

FN:s CAT-kommitté har i ett yttrande prövat Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr (CAT). Regeringen publicerar en länk till yttrandet i fulltext samt en sammanfattning av yttrandet.

Ladda ner:

Sammanfattning av yttrandet

Ärendet rörde avvisning av en iransk medborgare till Iran. Klaganden påstod att han varit aktiv inom Mujahedin och att han under sin militärtjänstgöring fängslats och vid upprepade tillfällen utsatts för tortyr. Till styrkande av uppgifterna om denna tortyr åberopade klaganden läkarintyg enligt vilket han uppvisade ärr och märken som var förenliga med hans uppgifter. Kommittén noterade inledningsvis att det inte framgick av Statens invandrarverks och Utlänningsnämndens beslut att myndigheterna verkligen prövat huruvida en avvisning av klaganden skulle stå i överensstämmelse med artikel 3 i konventionen. Enligt kommitténs bedömning var de motsägelser som fanns i klagandens uppgifter inte heller av sådan art att de gav upphov till tvivel om uppgifternas allmänna trovärdighet, särskilt som det av den medicinska utredningen i ärendet framgick att klaganden led av PTSD. Med hänsyn härtill, och med beaktande av den allvarliga situationen beträffande mänskliga rättigheter i Iran, drog kommittén slutsatsen att Sverige hade en skyldighet enligt artikel 3 i konventionen att inte återsända klaganden till Iran.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

FN:s konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT)

Konventionen antogs år 1984. FN:s CAT-kommitté övervakar att konventionen respekteras. Kommittén består av oberoende experter. Granskningen sker genom prövning av enskilda klagomål och av återkommande rapportering från konventionsstaterna.