Europadomstolens dom (1997-07-01) i målet Rolf Gustafsson mot Sverige

Publicerad

Europadomstolen har i en dom prövat Sveriges efterlevnad av Europakonventionen. Regeringen publicerar en länk till domen i fulltext samt en sammanfattning av domen.

Sammanfattning av domen

Klaganden hade som målsägande i en brottmålsrättegång om ansvar för människorov och grov utpressning fått sin skadeståndstalan ogillad sedan åtalet inte kunnat styrkas. Han begärde ersättning enligt brottsskadelagen och vidhöll därvid påståendet att han varit utsatt för de brott som omfattades av åtalet. Brottsskadenämnden avslog hans anspråk och fastställde avslagsbeslutet efter omprövning. Klaganden gjorde gällande att Brottsskadenämnden ej var att anse som en domstol i Europakonventionens mening och att han därför i strid med artikel 6 i konventionen ej haft möjlighet att få sin rätt till brottsskadeersättning prövad i domstol. Europadomstolen konstaterade att rätten till brottsskadeersättning var en civil rättighet i konventionens mening och att tvisten härom fick förmodas vara genuin och seriös i brist på klar utredning om motsatsen. Artikel 6 ansågs därför tillämplig. Domstolen fann emellertid att Brottsskadenämndens prövning tillgodosåg de krav artikel 6 uppställde på en domstolsprövning och att något konventionsbrott alltså inte ägt rum.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

Dom eller beslut?

Europadomstolen avgör mål genom dom eller beslut. En dom innebär att målet är prövat i sak, det vill säga att domstolen tagit ställning till själva klagomålet. Ett beslut innebär att målet avgjorts på formella grunder, till exempel att klagomålet avvisats på grund av att frågan inte först prövats rättsligt på alla sätt om är möjliga i Sverige.