Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT-kommitténs granskning (1998-11-16) i målet Korban mot Sverige

Publicerad

FN:s CAT-kommitté har i ett yttrande prövat Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr (CAT). Regeringen publicerar en länk till yttrandet i fulltext samt en sammanfattning av yttrandet.

Ladda ner:

Sammanfattning av yttrandet

Ärendet rörde avvisning av en irakisk medborgare till Jordanien. Svenska myndigheter avslog klagandens asylansökan och förordnade att han skulle avvisas till sin hustrus hemland, Jordanien, där han själv vistats en längre tid innan han kom till Sverige. Klaganden gjorde inför kommittén gällande att han i Irak skulle riskera att arresteras och utsättas för tortyr och att han inte heller kunde avvisas till Jordanien då han därifrån riskerade att tvångsvis återföras till hemlandet. Mot bakgrund av den allvarliga situationen beträffande mänskliga rättigheter i Irak och med beaktande av att klaganden tidigare varit fängslad där och riskerade att hållas ansvarig för sin sons desertering från den irakiska armén, ansåg kommittén att det fanns grundad anledning att tro att klaganden vid ett återsändande dit skulle riskera att utsättas för tortyr. Med hänsyn till bl.a. vissa uttalanden från UNHCR bedömde kommittén vidare att det inte kunde uteslutas att klaganden vid en avvisning till Jordanien skulle riskera att sändas vidare till Irak. Kommittén drog därför slutsatsen att Sverige hade en skyldighet att avstå från att tvångsvis återsända klaganden till såväl Irak som Jordanien.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

FN:s konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT)

Konventionen antogs år 1984. FN:s CAT-kommitté övervakar att konventionen respekteras. Kommittén består av oberoende experter. Granskningen sker genom prövning av enskilda klagomål och av återkommande rapportering från konventionsstaterna.