CAT-kommitténs granskning (2011-05-23) i målet Mondal mot Sverige

Publicerad

FN:s CAT-kommitté har i ett yttrande prövat Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr (CAT). Regeringen publicerar en länk till yttrandet i fulltext samt en sammanfattning av yttrandet.

Sammanfattning av yttrandet

Fråga om utvisning av klaganden till hemlandet (Bangladesh) står i strid med artikel 3 i konventionen mot tortyr m.m.

Inför kommittén gjorde klaganden gällande att han varit politiskt aktiv i Bangladesh Bikolpo Dhara-partiet och bl.a. organiserat möten och demonstrationer. På grund av detta hade han utsatts för dödshot och vid två tillfällen hade han anhållits av polisen där han kvarhölls i flera dagar och torterades, misshandlades m.m. Klaganden tillhör vidare en religiös minoritet (hindu) och hans familj har på grund av sin religion utsatts för hot. Han är vidare öppet homosexuell, vilket är straffbelagt med livstids fängelse i Bangladesh. Mot bakgrund av detta riskerar han att fängslas och utsättas för tortyr eller annan omänsklig behandling om han skulle tvingas återvända till Bangladesh.

Kommittén ansåg att det skulle innebära en kränkning av artikel 3 att utvisa klaganden. Till stöd för sin slutsats framhåller CAT i huvudsak att den medicinska utredningen, klagandens politiska verksamhet, hans homosexuella läggning och den omständigheten att han tillhör en religiös hinduisk minoritetsgrupp, innebär att det finns en verklig och förutsebar risk att han utsätts för tortyr om han skulle återsändas till Bangladesh.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

FN:s konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT)

Konventionen antogs år 1984. FN:s CAT-kommitté övervakar att konventionen respekteras. Kommittén består av oberoende experter. Granskningen sker genom prövning av enskilda klagomål och av återkommande rapportering från konventionsstaterna.