Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT-kommitténs granskning (2011-06-03) i målet Bakatu-Bia mot Sverige

Publicerad

FN:s CAT-kommitté har i ett yttrande prövat Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr (CAT). Regeringen publicerar en länk till yttrandet i fulltext samt en sammanfattning av yttrandet.

Sammanfattning av yttrandet

Fråga om utvisning av klaganden till hemlandet (Demokratiska Republiken Kongo, DRK) står i strid med artikel 3 i konventionen mot tortyr m.m.

Klaganden anförde inför kommittén att hon i DRK hade arbetat för en oppositionell pastor som dödades. En tid därefter hade hon gripits och förts till fängelse, där hon tillbringade flera månader. Under denna tid hade hon misshandlats och våldtagits. Mot bakgrund av detta och på grund av att det förekommer mångtaliga, grova och systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter i DRK så anförde hon att hon riskerade att återigen fängslas och torteras eller dödas om hon skulle tvingas återvända till DRK.

Kommittén ansåg att det skulle innebära en kränkning av artikel 3 att utvisa klaganden. Till stöd för sin slutsats framhöll den i huvudsak att förekomsten av grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive det utbredda sexuella våldet mot kvinnor, vilket inte är begränsat till de områden där det råder väpnad konflikt och vilket regeringen i DRK inte gjort tillräckligt för att förhindra, innebär att det finns en välgrundad anledning att tro att klaganden löper en risk att utsättas för tortyr ifall hon skulle återsändas till DRK.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

FN:s konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT)

Konventionen antogs år 1984. FN:s CAT-kommitté övervakar att konventionen respekteras. Kommittén består av oberoende experter. Granskningen sker genom prövning av enskilda klagomål och av återkommande rapportering från konventionsstaterna.