Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens dom (2013-11-12) i målet Söderman mot Sverige

Publicerad

Europadomstolen har i en dom prövat Sveriges efterlevnad av Europakonventionen. Regeringen publicerar en länk till domen i fulltext samt en sammanfattning av domen.

Sammanfattning av domen

Klaganden, född 1987, upptäckte vid ett tillfälle i september 2002 en påslagen videokamera som var riktad mot det ställe i badrummet där hon klätt av sig för att duscha. Hennes styvfar dömdes av Falu tingsrätt för sexuellt ofredande avseende bl.a. denna händelse. Vidare förpliktades styvfadern att utge skadestånd till klaganden. Efter överklagande ändrade Svea hovrätt tingsrättens dom bl.a. på det sätt att åtalet mot styvfadern ogillades. Därmed lämnades även klagandens skadeståndstalan, som grundade sig enbart på åtalet, utan bifall. Med hänvisning till NJA 1996 s. 418 konstaterade hovrätten att det inte i sig var brottsligt att filma en person utan dennes vetskap. Klaganden fick visserligen reda på inspelningsförsöket men det omfattades inte av styvfaderns uppsåt. Teoretiskt sett skulle, menade hovrätten, handlandet kunna utgöra försök till barnpornografibrott men någon ansvarstalan för sådant brott hade inte förts i målet. Något straffrättsligt ansvar för filmningsförsöket kunde således inte komma i fråga. Högsta domstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Inför Europadomstolen åberopade klaganden artikel 8 (rätt till respekt för privatliv) och artikel 13 (rätt till ett effektivt rättsmedel) och gjorde gällande att den svenska staten inte gjort tillräckligt för att skydda hennes privatliv i och med att hon inte kunnat få skadestånd för den kränkning som hon åsamkats genom styvfaderns försök att smygfilma henne i sexuellt syfte. I en dom i juni 2012 kom Europadomstolen, i normal sammansättning, fram till att någon kränkning av Europakonventionen inte förekommit. Klaganden överklagade dock domen till Europadomstolens stora kammare, (Grand Chamber), som i dom avkunnad den 12 november 2013 kom till en annan slutsats och slog fast att Sverige inte levt upp till sina förpliktelser enligt artikel 8 i Europakonventionen. Klaganden tillerkändes skadestånd och ersättning för rättegångskostnader.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

Fler domar och beslut

Dom eller beslut?

Europadomstolen avgör mål genom dom eller beslut. En dom innebär att målet är prövat i sak, det vill säga att domstolen tagit ställning till själva klagomålet. Ett beslut innebär att målet avgjorts på formella grunder, till exempel att klagomålet avvisats på grund av att frågan inte först prövats rättsligt på alla sätt om är möjliga i Sverige.