Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2013-12-10) i målet Draggan Marinkovic mot Sverige

Publicerad

Europadomstolen har fattat ett beslut avseende ett klagomål om Sveriges efterlevnad av Europakonventionen. Regeringen publicerar en länk till beslutet i fulltext samt en sammanfattning av beslutet.

Sammanfattning av beslutet

Målet rörde vårdnad och umgänge med barn och frågan var om det förelåg en kränkning av klagandens rätt till skydd för familjeliv (artikel 8 i Europakonventionen) och rätt till en rättvis rättegång (artikel 6 i Europakonventionen). Europadomstolen fann att det vid tidpunkten för klagomålet – i juni 2010 – fanns effektiva nationella rättsmedel som klaganden borde ha använt sig av genom möjligheten att begära skadestånd hos Justitiekanslern eller att stämma staten i domstol. Europadomstolen beslutade därför att avvisa klagomålet på den grunden att klaganden inte hade uttömt inhemska rättsmedel.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Dom eller beslut?

Europadomstolen avgör mål genom dom eller beslut. En dom innebär att målet är prövat i sak, det vill säga att domstolen tagit ställning till själva klagomålet. Ett beslut innebär att målet avgjorts på formella grunder, till exempel att klagomålet avvisats på grund av att frågan inte först prövats rättsligt på alla sätt om är möjliga i Sverige.